Miljøpolicy

Styring
2155 – Miljøpolicy

Norsk Lek og Park AS ønsker å tydeliggjøre arbeidet med klima, miljø og arbeidsmiljø både
internt og eksternt. Vi vil forankre dette internt blant medarbeidere, og samtidig synliggjøre
våre fokusområder for kunder og andre interessenter. Vår miljøpolicy gir en kort, overordnet
beskrivelse av ønskelig langsiktig retning innen klima, miljø og arbeidsmiljø.

 

 

Internt

1. Null skader er vårt overordnede mål.
2. Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte.
3. Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
4. HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.
5. Ingen operasjoner har prioritet over sikkerhet.
6. HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
7. Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.
8. Miljøfyrtårn bidrar til en tydeligere og bedre bevissthet knyttet til bærekraftsarbeid, både for ledelse og
andre medarbeidere.

 

 

Bærekraft

1. Internasjonale anerkjente menneskerettigheter skal til enhver tid følges.
2. Forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion,
funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme.
3. Vi skal forsikre oss om at det til enhver tid ikke benyttes barn i arbeid, heller ikke hos våre leverandører.
4. Vi skal utøve vår virksomhet på en slik måte at den har minst mulig miljømessige konsekvenser.
5. Vi ønsker å være en pådriver for avfallsreduksjon og sørge for avfall/riveavfall kildesorteres og leveres til
godkjente mottak.
6. Med Miljøfyrtårn viser vi utad til kunder og andre interessenter at vi tar miljøledelse på alvor.
7. Anbudsprosesser har et høyere fokus på bærekraft. Med å være sertifisert Miljøfyrtårn har vi et konkret
bevis for vårt miljøledelsessystem.