Generelle vilkår Norsk Lek og Park AS

 

Produsert i Norge for nordiske forhold.

 

I over 20 år har Norsk Lek og Park produsert solide og trygge apparater, som gir gode opplevelser, fysiske utfordringer og masser av moro for store og små. Vi er nødt til å sette et tall på garantitiden vår – men vi besøker ofte lekeplasser der apparater vi levret for 20 år siden fortsatt står, hele og i full bruk. Dette er vi veldig stolte av, hos oss er leken både trygg og bærekraftig.

Fabrikken ved Førde på Vestlandet er TüV sertifisert, og det betyr at vi som veldig få i landet får lov å produsere og tilpasse lekeapparater selv. Disse produktene har garantier fra 25 år. I tillegg har vi flere agenturer på utstyr produsert andre plasser i verden. De er valgt med omhu for å kunne levere på de strenge kvalitets-, miljø- og garantikrav vi stiller.

 

Les mer om våre kjøps- og garantivilkår her.

  • Salgsbetingelser
  • Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
  • Garanti

 

 

Salgsbetingelser

 

Salgsbetingelsene gjelder salg fra Norsk Lek og Park as (NLP) til kunde dersom annet ikke er avtalt mellom selger og kunde i skriftlige forhandlinger.

 

Våre priser er i NOK ekskl mva og justeres 1.januar. Vi forbeholder oss retten til å kompensere for vesentlige endringer i råvarepriser eller valutaendringer, samt evt. trykkfeil.

Betalingstiden er netto pr 15 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall påberegnes forsinkelsesrenter som til enhver tid følger gjeldende satser. Dersom en eller flere av våre fakturaer forfaller til betaling uten at oppgjør skjer, anses hele vårt utestående som forfalt og leveringsstopp inntreffer. Dersom ikke annet er avtalt vil produktene faktureres ved levering og monterings tjenester etter ferdigstillelse.

 

Leveringstidspunktet i tilbudet er veiledende da leveringstid først er gjeldende når bestilling er bekreftet. Vennligst bestill standardprodukter i god tid for å sikre at vi kan levere produkter i høysesong.

Produktene leveres til ønsket adresse og kunden er ansvarlig for å laste av lasten hvis ikke annet er avtalt. Vennligst påse at du har nødvendig utstyr tilgjengelig for å laste av slik at forsinkelser unngås.

 

 

Fraktbetingelser:

 

15% frakttillegg ved kjøp opp til NOK 25.000

10% frakttillegg ved kjøp opp til NOK over 25.000

Minimumsfrakt NOK 200

Emballasje er inkludert

Transportskade skal merkes på fraktbrev ved mottak og meldes til NLP innen 2 virkedager.

 

NLP er ikke ansvarlig for forsinkelser i tilfelle av force majeure, herunder, men ikke begrenset til, arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke er herre over, så som brann, krig, beslagleggelse, valutarestriksjoner, pandemi, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, forsinkelser etc.

 

Reklamasjoner skal meddeles omgående etter at du har fått varene. Lekeplassutstyr anses som bestillingsvarer. Produsenter tar som hovedregel ikke bestilte produkter i retur. Det er svært store kostnader forbundet med lekeplassutstyr og vi kan derfor ikke forsvare en returordning. Mottakene er ansvarlig for å kontrollere leveransen opp mot pakkelisten eller fraktseddelen før leveransen aksepteres. Dersom det er ytre skade på emballasjen, må dette anmerkes på følgeseddelen.

 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

 

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-Norsk Regelverk

Følg med på hvordan utstyret benyttes den først tiden. Skader og ulykker skjer som oftest når lekeplassen er ny og det er nye funksjoner og bevegelser. Alt festemateriell som bolter, skruer, beslag og andre festeanordninger skal etterprøves/strammes etter en uke, etter 3 måneder samt på 1 års dagen.

 

Sikkerhetskontroll

 

Daglig visuell kontroll: Inspeksjonen har som formål å registrere synlige farer, som kan ha oppstått på grunn av hærverk eller voldsom bruk. Det kan dreie seg om manglende gulv, skadede sideskjerminger eller ødelagt tauverk. Fallunderlaget skal ligge på plass, slik de støt absorberende egenskaper er bevart.

Månedlig kontroll: Inspeksjonen er mer grundig, lekeapparatenes stabilitet, slitasje og skader, som ikke er umiddelbart synlige ved de daglige inspeksjonene, skal kontrolleres.

Årlig kontroll: Inspeksjonen skal utføres av sakkyndige, som har nødvendig kunnskap og verktøy.

 

Dokumentasjon på inspeksjoner og dokumentasjon vedlikeholdsarbeid som er utført må fremlegges om nødvendig.

 

 

Generelt vedlikehold

 

Samtlige produkter (unntatt vedlikeholdsfri brannlakkert aluminium) rengjøres minst en gang årlig. Alle flater kostes og spyles fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unngå sterke kjemikalier på produktene. Bruk vann og mildt rengjøringsmiddel.

Trematerialer er mer krevende. De skal rengjøres årlig – Hyppigheten på rengjøring skal stå i forhold det miljøet det er plassert i (vegetasjon – anbefaler hyppigere rengjøring av utvendige flater) Sjekk at stolper ikke har jordkontakt. Overflater skal pusses, rengjøres, skylles og tørkes før de overflatebehandles. Overflatebehandling er for de forskjellige produktene:  Furu- Akrylmaling, Edeltre- Oljebasert (linolje), Trykkimpregnert tre- beises

Robinia tre – trenger ingen overflatebehandling, kun vanlig rengjøring og etterbehandling med vannbasert trebeskyttelse.

Metall rengjøres årlig. Overflatebehandling etter behov med pulverlakk.

Plast og gummi rengjøres årlig. Koste og spyle fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unngå sterke kjemikalier på produktene. Bruk vann og mildt rengjøringsmiddel.

 

 

Teknisk vedlikehold

 

Lekeapparater: bolter, skruer, beslag og livsløpsforseglede komponenter skal etterses regelmessig og strammes til ved behov.

Huskestativ, vipper og vippehusker: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, aksepunkter smøres, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterprøves

Klatrevegg, klatrestativ, tårn og plattform: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterprøves, tauverk kontrolleres. Aksepunkter smøres.

Karusell, spinner, sklie: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterprøves, aksepunkter smøres.

 

Garanti

 

Våre garantier dekker feil i materialer i den perioden som er angitt for de enkelte materialene. NLP sitt ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av defekte produkter. Garantien gjelder kun hvis produktet er installert korrekt og monterings- og vedlikeholds veiledninger er fulgt, se Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) på www.lekogpark.no.

 

Garantien dekker ikke skade forårsaket av uaktsomhet, vanlig slitasje, overflaterust på metalldeler, misfarget overflate og andre kosmetiske problemer eller feil på grunn av feil bruk eller hærverk. Naturlige endringer i treverket over tid anses som et kosmetisk problem, og dekkes ikke.

Produkter som er installert i direkte kontakt med klorbehandlet vann eller saltvann, eller produkter som er installert mindre enn 200 meter fra strandlinjen, dekkes ikke av garantien for eventuelle feil forårsaket av rust.

 

Produkter i vårt sortiment “Energileker” har egne garantivilkår.