Generelle vilkår Norsk Lek og Park AS

 

Produsert i Norge for nordiske forhold.

I over 20 år har Norsk Lek og Park produsert solide og trygge apparater, som gir gode opplevelser, fysiske utfordringer og masser av moro for store og små. Vi er nødt til å sette et tall på garantitiden vår – men vi besøker ofte lekeplasser der apparater vi levert for 20 år siden fortsatt står, hele og i full bruk. Dette er vi veldig stolte av, hos oss er leken både trygg og bærekraftig.

 

Les mer om våre kjøps- og garantivilkår her.

 

 

 

Tilbudsbetingelser

 

Oppgitte priser er eksklusiv levering og montering, med mindre annet er nevnt i tilbudet. Det tas forbehold om Force Majeure, trykkfeil og prisøkninger generelt. Betalingsfristen er 15 dager fra faktureringsdato om ikke annen avtale ligger til grunn. For bestillinger over NOK 30 000 eks mva, oppstartsfaktureres 10% av kjøpesum ved bekreftet ordre. Større prosjekter delfaktureres etter avtale.

 

 

Salgsbetingelser

 

Salgsbetingelsene gjelder salg fra Norsk Lek og Park as (NLP) til kunde dersom annet ikke er avtalt mellom selger og kunde i skriftlige forhandlinger.

 

Våre priser er i NOK ekskl mva og justeres  i Q1. Vi forbeholder oss retten til å kompensere for vesentlige endringer i råvarepriser eller valutaendringer, samt evt. trykkfeil.

Betalingstiden er netto pr 15 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall påberegnes forsinkelsesrenter som til enhver tid følger gjeldende satser. Dersom en eller flere av våre fakturaer forfaller til betaling uten at oppgjør skjer, anses hele vårt utestående som forfalt og leveringsstopp inntreffer. Dersom ikke annet er avtalt vil produktene faktureres ved levering og monterings tjenester etter ferdigstillelse.

 

Leveringstidspunktet i tilbudet er veiledende da leveringstid først er gjeldende når bestilling er bekreftet. Vennligst bestill standardprodukter i god tid for å sikre at vi kan levere produkter i høysesong.

Produktene leveres til ønsket adresse og kunden er ansvarlig for å laste av lasten hvis ikke annet er avtalt. Vennligst påse at du har nødvendig utstyr tilgjengelig for å laste av slik at forsinkelser unngås.

 

 

Fraktbetingelser:

 

Grunnet store variasjoner i pris på transporter som foreligger i dagene, kan vi ikke gi en fast pris på transport og frakt av utstyr. Vi estimerer en pris i tilbudet, og viderefakturerer påløpt kostnad.

 

Transportskade skal merkes på fraktbrev ved mottak og meldes til NLP innen 2 virkedager.

NLP er ikke ansvarlig for forsinkelser i tilfelle av force majeure, herunder, men ikke begrenset til, arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke er herre over, så som brann, krig, beslagleggelse, valutarestriksjoner, pandemi, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, forsinkelser etc.

 

Reklamasjoner skal meddeles omgående etter at du har fått varene. Lekeplassutstyr anses som bestillingsvarer. Produsenter tar som hovedregel ikke bestilte produkter i retur. Det er svært store kostnader forbundet med lekeplassutstyr og vi kan derfor ikke forsvare en returordning. Mottakene er ansvarlig for å kontrollere leveransen opp mot pakkelisten eller fraktseddelen før leveransen aksepteres. Dersom det er ytre skade på emballasjen, må dette anmerkes på følgeseddelen.

 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

 

Lekeplassutstyr er som alle andre investeringer, ta godt vare på den – og den leverer bedre, over lang tid. Her har du som eier et eget ansvar å vedlikeholde produktet i henhold til “Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176- Norsk Regelverk”. Dette gjøres best gjennom et planlagt FDV- program med regelmessige tiltak. Norsk Lek og Park kan ikke stilles til ansvar for skader, som er forvoldt av manglende vedlikehold eller hærverk/ukurant bruk. Dokumentert, regelmessig vedlikehold i overensstemmelse med denne manual er også en forutsetning for å være dekket inn under Norsk Lek og Park sine garantibetingelser.

 

Hvem får lov å utføre tilsyn?

Ettersynet skal utføres av kyndig driftspersonell som er kjent med gjeldende sikkerhetskrav for lekeplassutstyr. Driftsansvarlig har ansvar for sikkerheten og må påse at den som foretar ettersyn og vedlikehold har tilstrekkelig kompetanse. Den årlige kontrollen eller tilsynskontrollen skal utføres av en uavhengig person, dvs. en kompetent person som ikke har vært direkte involvert i montering/installering og som ikke er ansvarlig for reparasjonsarbeid eller kostnader.

Følg med på hvordan utstyret benyttes den først tiden. Skader og ulykker skjer som oftest når lekeplassen er ny og det er nye funksjoner og bevegelser. Alt festemateriell som bolter, skruer, beslag og andre festeanordninger skal etterprøves/strammes etter en uke, etter 3 måneder samt på 1 års dagen.

 

Daglig visuell kontroll
Inspeksjonen har som formål å registrere synlige farer, som kan ha oppstått på grunn av hærverk eller voldsom bruk. Det kan dreie seg om manglende gulv, skadede sideskjerminger eller ødelagt tauverk. Fallunderlaget skal ligge på plass, slik de støt absorberende egenskaper er bevart.
Månedlig kontroll
Inspeksjonen er mer grundig, lekeapparatenes stabilitet, slitasje og skader, som ikke er umiddelbart synlige ved de daglige inspeksjonene, skal kontrolleres.
Årlig kontroll
Inspeksjonen skal utføres av sakkyndige, som har nødvendig kunnskap og verktøy.

 

 

 

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-Norsk Regelverk

Generelt vedlikehold
Samtlige produkter (unntatt vedlikeholdsfri brannlakkert aluminium) rengjøres minst en gang årlig. Alle flater kostes og spyles fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unngå sterke kjemikalier på produktene. Bruk vann og mildt rengjøringsmiddel.

 

  • Trematerialer er mer krevende. De skal rengjøres årlig – Hyppigheten på rengjøring skal stå i forhold det miljøet det er plassert i (vegetasjon – anbefaler hyppigere rengjøring av utvendige flater) Sjekk at stolper ikke har jordkontakt. Overflater skal pusses, rengjøres, skylles og tørkes før de overflatebehandles. Overflatebehandling er for de forskjellige produktene: Furu- Akrylmaling, Edeltre- Oljebasert (linolje), Trykkimpregnert tre- beises.
  • Robinia tre – trenger ingen overflatebehandling, kun vanlig rengjøring og etterbehandling med vannbasert trebeskyttelse.
  • Metall rengjøres årlig. Overflatebehandling etter behov med pulverlakk.
  • Plast og gummi rengjøres årlig. Koste og spyle fri for sand, bark, jord og andre elementer. Unngå sterke kjemikalier på produktene. Bruk vann og mildt rengjøringsmiddel.

 

 

Teknisk vedlikehold

 

  • Lekeapparater: bolter, skruer, beslag og livsløpsforseglede komponenter skal etterses regelmessig og strammes til ved behov.
  • Huskestativ, vipper og vippehusker: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, aksepunkter smøres, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterprøves.
  • Klatrevegg, klatrestativ, tårn og plattform: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterprøves, tauverk kontrolleres. Aksepunkter smøres.
  • Karusell, spinner, sklie: festepunkter til bærende konstruksjonsdeler strammes, deler sjekkes for skader, stabiliteten etterprøves, aksepunkter smøres.

 

 

De aller fleste produktene Norsk Lek og Park AS leverer er betegnet som vedlikeholdsfrie, det vil si apparater som er produsert i materialer som ikke krever noen form for etterbehandling, maling, pussing eller lignende. Dette gir apparater med lang forventet levetid. Disse apparatene trenger kun rengjøring og påkrevd funksjonsettersyn. Se egne punkt for produkter i tre.

 

 

Kontrollpunkter som gjelder alle apparater:
1. Sjekk at alle fundamenter, jordfester, støypepunkter er faste, det skal IKKE være slark eller bevegelse her.
2. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig. Sjekk at alle plasthetter o.l. er på plass.
3. Kontroller at det ikke er oppstått skader eller sprekker på apparatet. Sjekk for slitasje.
4. Kontroller at underlaget er godt vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen er fri for løse gjenstander (leker, steiner etc.), andre apparater og hindringer.
5. Rengjøres med såpe og vann.
6. Falldempende underlag av gummi (Bjørnebark/gummibark, EPDM, fallmatter) rengjøres med høytrykkspyler og/ eller løvblåser 2-4 ganger pr. år etter behov.

 

Kontrollpunkter som gjelder alle huskestativer:
7. Sjekk at oppheng og svinglager fungerer som normalt.
8. Kontroller alle huskeseter og kjettinger/wire for slitasje, sprekker og skader.

 

Kontrollpunkter som gjelder for apparater med klatrenett, taustiger, klatretau og for klatrepyramider:
9. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig
10. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele
11. Sjekk nett/tau/wire for slitasje

 

Kontrollpunkter for alle fjærprodukter (vippefigurer):
12. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk
13. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er hele og faste.
14. Kontroller fjæren(e) for skader og sprekker. Sjekk at fjæren ikke er bøyd eller vridd.

 

Kontrollpunkter produkter med glassfiberstenger:
15. Kontroller at stengene er hele og at de er skrudd fast. Sjekk for eventuelle sprekker og skader.

 

Kontrollpunkter som gjelder huskestativer i rundstokk (Art. 2031, Art. 2032, Art. 2033, Art. 2038):
16. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell råte.
17. Rundstokkene er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for apparater med impregnert limtre (Artikkelnummer som starter med W):
18. Kontroller at treverket er helt og uten sprekker, skader og eventuell råte.
19. Limtreet er impregnerte og trenger ikke males eller behandles.

Kontrollpunkter for rutsjebaner/sklier:
20. Kontroller at oppbremsingsflaten, startflaten/soner og sidevangene er hele og fri for skader, sprekker, hakk eller lignende.
21. Kontroller at skliflaten er hel og uten skader eller sprekker.

 

Kontrollpunkter for Treningsapparater med bevegelige deler:
22. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
23. Kontroller at alle håndtak, seter og fotfester er hele og faste.
24. Sjekk at alle bevegelige deler er hele og tette, og at det ikke er hindringer i bevegelse.

Kontrollpunkter for faste Treningsapparater og fitnessapparater:
25. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
26. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.

Kontrollpunkter for Sportsutstyr:
27. Kontroller at fundamentet er godt festet. Det skal ikke være bevegelse under bruk.
28. Kontroller at alle bolter, skruer, muttere er festet skikkelig.
29. Kontroller at nett/tau/wire er festet ordentlig.
30. Kontroller alle klemmer/vinkler på nett/tau/wiren er festet ordentlig og at de er hele.
31. Sjekk nett/tau/wire for slitasje.

 

Dokumentasjon på inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid som er utført må dokumenteres.

 

Garanti

 

Dokumentert, regelmessig vedlikehold i overensstemmelse med “Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)”  er en forutsetning for å være dekket inn under Norsk Lek og Park sine garantibetingelser, i tillegg til at det kun er brukt originale deler fra Norsk Lek og Park (kvittering og/eller ordrenummer på reservedeler må dokumenteres). Vi tar til enhver tid utgangspunkt i gjeldende lovverk og følger europeisk standard NS-EN 1176, del 1 – 11: 2008

For å dekkes in under garantiordningen kreves det at monteringen av apparatet er korrekt, og utføres av en kompetent person ifølge produsentens anvisninger. Garantien dekker ikke skade forårsaket av uaktsomhet, vanlig slitasje, overflaterust på metalldeler, misfarget overflate og andre kosmetiske problemer eller feil på grunn av voldsomt bruk eller hærverk. Naturlige endringer i treverket over tid anses som et kosmetisk problem, og dekkes ikke. Produkter som er installert i direkte kontakt med klorbehandlet vann eller saltvann, dekkes ikke av garantien for eventuelle feil forårsaket av rust.

 

Produkter i vårt sortiment “Energileker” har egne garantivilkår.

 

25 år
Mot svikt som følge av material- eller fabrikasjonsfeil på komponenter i
aluminium

 

15 år
Mot svikt som følge av material- eller fabrikasjonsfeil på komponenter i
Robiniatre
Rustfritt stål
HDPE Plastplater
HDPE Plater

 

10 år
Mot svikt som følge av material- eller fabrikasjonsfeil på komponenter i
Pulverlakkert stål
Galvanisert stål
Furu & gran

 

5 år
Mot svikt som følge av material- eller fabrikasjonsfeil på
Vippefjær
Lakkerte deler
Plastdeler
Rep/tau/klatrenett
Ikke bevegelige festeanordninger

 

2 år
Mot svikt som følge av material- eller fabrikasjonsfeil på
Bevegelige plastdeler
Bevegelige metalldeler
Gummi
Malte overflater